Regulamin

Regulamin Koła Wędkarskiego nr 20 w Starym Sączu

§1 Cele Koła

Celem Koła jest propagowanie i rozwijanie wędkarstwa, ochrona środowiska naturalnego oraz integracja pasjonatów tej dyscypliny.

§2 Członkostwo

  1. Warunkiem przyjęcia do Koła jest złożenie pisemnego wniosku oraz opłacenie wymaganej składki członkowskiej.
  2. Każdy członek zobowiązany jest przestrzegać niniejszego regulaminu oraz postanowień uchwał podjętych przez organy Koła.

§3 Prawa i obowiązki członków

  • Członek ma prawo korzystać z zasobów Koła zgodnie z przepisami i regulaminami.
  • Członek ma obowiązek przestrzegania zasad etyki wędkarskiej oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

§4 Zarząd Koła

Zarząd Koła składa się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarządu.

§5 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
  2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane przez Walne Zebranie Członków.

Data ostatniej aktualizacji: 11.04.2024r